Polityka prywatności

Polityka Prywatności informuje o podstawie prawnej, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych oraz o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej (dalej jako: Użytkownicy), znajdującej się pod adresem http://tbm.info.pl/ (dalej jako: Strona Internetowa), a także o wykorzystaniu plików Cookies na Stronie internetowej.

Spis treści

 1. Administrator danych osobowych
 2. Zakres zbierania danych osobowych
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 4. Dobrowolność podania danych
 5. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
 6. Prawa użytkownika
 7. Dostęp osób trzecich
 8. Okres przetwarzania danych osobowych
 9. Prawa własności intelektualnej
 10. Rekrutacja
 11. Pliki Cookies
 12. Wyłączenie odpowiedzialności
 13. Kontakt
 14. Zmiany polityki prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników pozyskanych za pośrednictwem Strony Internetowej jest TBM sp. z o.o. z siedzibą w Kunowie, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000595506, REGON: 363436236, NIP: 6612372405, adres: ul. Kolejowa 7a, 27-415 Kunów, kapitał zakładowy 6.660.000 zł.

2. ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Kontaktując się za pomocą Strony internetowej, poczty e-mail, itp. Użytkownik może zostać poproszony o udostępnienie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, itp. Dodatkowo, przy korzystaniu ze Strony internetowej zapisywane są takie informacje o Użytkowniku jak: adres IP, data i godzina dostępu, nazwa i wersja wyszukiwarki, nazwa systemu operacyjnego, adres URL, podstrony, z których korzysta Użytkownik, wielkość transmisji danych, pliki Cookies, a także dane demograficzne, wiek, płeć, język, lokalizacja, dane geograficzne (dalej jako: Dane Osobowe).
 • Administrator:
  1. zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych Osobowych;
  2. informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania Danych Osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;
  3. dba o to, by dane dotyczące korzystania ze Strony Internetowej, w szczególności takie jak: numer IP, dane dotyczące ruchów Użytkownika na Stronie Internetowej, a także dane w ramach procesu rekrutacyjnego, o którym mowa w rozdziale 10 Polityki Prywatności, były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu.

3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 • Wszelkie Dane Osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dla jakiego zostały podane, chyba że Użytkownik wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych w innych celach.
 • Dane w zakresie imienia i nazwiska, telefonu, adresu e-mail (jeżeli zostaną podane przy kontakcie) będą przetwarzane jedynie w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi na pytania, w ramach czynności podejmowanych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO)
 • Dane dotyczące korzystania ze Strony Internetowej, m.in. takie jak adres IP, czy dane dotyczące ruchów na Stronie Internetowej są przetwarzane w celu optymalizacji działania Strony Internetowej, ułatwienia korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkowników, eliminacji błędów w działaniu Strony Internetowej, itp., będą mogły być także wykorzystane w przypadku postępowania związanego z nielegalnym wykorzystaniem Strony Internetowej, jako uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, natomiast konieczne dla korzystania ze Strony Internetowej.

5. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie przepisami RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 • W zakresie przewidzianym przepisami prawa Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do jego Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Użytkownikowi przysługuje również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W zakresie przewidzianym prawem Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Wszelkich zmian w zakresie swoich Danych Osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora kontakt@tbm.info.pl. Pod tym samym adresem lub innym wskazanym na Stronie Internetowej Użytkownik może kontaktować się w sprawie realizacji przysługujących mu praw związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych.

7. DOSTĘP OSÓB TRZECICH

 • Do Danych Osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Strony Internetowej, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 • Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące Stronę Internetową Administratora, podmioty doradztwa personalnego, a także inne podmioty, którym Administrator może zlecić wykonywanie czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów. W przypadku kontaktu nawiązywanego za pośrednictwem portalu Facebook, odbiorcą danych jest także Facebook Ireland Ltd.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • W przypadku, gdy kontaktują się z nami Państwo za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych, tj. za pośrednictwem Facebook, podmiot ten staje się odrębnym administratorem Państwa danych osobowych i Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o regulamin tego portalu. Będą mogły być w takim przypadku przetwarzane także poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niezależnie od tego, Administrator pozostaje administratorem Państwa danych osobowych. Dane takie jak np. imię i nazwisko, pseudonim, wizerunek, profil publiczny i in. przetwarzamy w celu odpowiedzi na otrzymywane od Państwa wiadomości, komentarze, w celu usprawnienia komunikacji i podtrzymania relacji, tj. jako realizację uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Okres przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania i wynosi nie dłużej niż przez okres 5 lat, chyba że wcześniej zażąda Pan/Pani usunięcia swoich danych. Państwa dane osobowe będą mogły być także przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej.
 • W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa, Dane Osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu, w szczególności przez okres przedawnienia roszczeń lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.
 • Po upływie okresu przetwarzania, Dane Osobowe są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych okresów przechowywania Państwa Danych Osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@tbm.info.pl.

9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • Wszelkie treści zawarte na Stronie internetowej, w tym zdjęcia, teksty oraz wszystkie elementy graficzne, są wyłączną własnością Administratora i nie mogą być bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora w jakikolwiek sposób wykorzystywane, powielane czy przetwarzane.
 • Wszelkie naruszenia prawa własności będą karane. Jednocześnie Administrator jest uprawniony do dochodzenia na drodze cywilnoprawnej należnego odszkodowania za naruszenia prawa autorskiego.

10. REKRUTACJA

 • Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony Danych Osobowych podanych przez kandydatów do pracy (dalej jako: Kandydaci do Pracy) w załączonych dokumentach rekrutacyjnych, przetwarzanych przez Administratora.
 • Administratorem Danych Osobowych Kandydatów do Pracy, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, jest TBM sp. z o.o. z siedzibą w Kunowie, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000595506, REGON: 363436236, NIP: 6612372405, adres: ul. Kolejowa 7a, 27-415 Kunów, kapitał zakładowy 6.660.000 zł.
 • Dane osobowe Kandydatów do Pracy są przetwarzane w celu:
  • rekrutacji na stanowisko zgodne z Twoim profilem kandydata na podstawie:
   • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w odniesieniu do danych wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu Pracy, z zastrzeżeniem art. 221 § 2 KP, gdzie przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
   • art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 221a §1 KP – w odniesieniu do danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 §1 KP, gdzie przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody;

jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

 • rekrutacji na stanowisko zgodne z Twoim profilem kandydata na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w odniesieniu do wszystkich podanych przez Ciebie danych osobowych, gdzie przetwarzanie jest dokonywane na żądanie Kandydata do Pracy;
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym, ze względu na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy współpracy;

 • Udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym czasie wycofana w dowolnej formie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Dane osobowe Kandydatów do Pracy mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności zakresie hostingu poczty elektronicznej, obsługi IT, podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe Kandydatów do Pracy będą przetwarzane:
  • w odniesieniu do danych wskazanych w art. 221 §1 KP, w przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego,
  • w odniesieniu do danych wskazanych w art. 221 §1 KP, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – przez okres 3 lat od wyrażenia tej zgody,
  • w odniesieniu do danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 §1 KP, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – przez okres 3 lat od wyrażenia zgody,
  • w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym – do czasu upływu okresu przedawnienia wskazanych roszczeń.

Po zakończeniu przetwarzania Dane osobowe Kandydatów do Pracy zostaną usunięte.

 • Kandydat do Pracy ma prawo domagać się od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w zakresie danych udostępnionych na podstawie dobrowolnej zgody także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Kandydat do Pracy ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie narusza przepisy prawa.
 • Podanie przez Kandydata do Pracy danych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym, a niepodanie tych danych powoduje niemożność ubiegania się o zatrudnienie; podanie innych niż wymagane przepisami prawa danych jest dobrowolne.
 • Administrator nie będzie podejmował wobec Kandydata do Pracy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.
 • Dane Osobowe Kandydata do Pracy będę przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub w przypadku zgody również w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy, chyba że wcześniej zażąda Pan/Pani usunięcia swoich danych. Dane osobowe Kandydata do Pracy będą mogły być także przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej.

11. PLIKI COOKIES

Cookies (pol. „Ciasteczka”) oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkownika Strony Internetowej, za pośrednictwem których Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej. Cookies zwykle zawierają adres strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Administrator zamieszcza pliki Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej oraz uzyskuje dostęp do danych z tych plików.

Rozróżnia się:

 • Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem serwisów Administratora.
 • Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony Internetowej.

W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies:

 • „stałe” (persistent Cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • „sesyjne” (session Cookies) – są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji Strony internetowej; w szczególności pliki Cookies umożliwiają rozpoznanie urządzenia Użytkownika Strony internetowej i odpowiednie dopasowanie ustawień Strony Internetowej do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają sprawdzić sposób korzystania przez Użytkowników z Strony internetowej;
 • utrzymania sesji Użytkownika Strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony internetowej każdorazowo wpisywać loginu i hasła.

W ramach Strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

 • „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony internetowej, np. pliki Cookies wykorzystywane do uwierzytelniania usług w ramach Strony internetowej;
 • pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. w celu wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony internetowej;
 • „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony internetowej;
 • „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą jednak w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej albo wyświetlać komunikaty o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji, jak deaktywować pliki Cookies, znajduje się na stronach pomocy najpopularniejszych przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox lub Internet Explorer.

Administrator Strony internetowej informuje, że zablokowanie lub ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.
Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, np. Google Analytics.

12. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług, towarów lub Stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na Stronie internetowej.
 • Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich Dane Osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

13. AKCEPTACJA WARUNKÓW POLITYKI PRYWATNOŚCI

Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza akceptację warunków i zasad przetwarzania danych osobowych przez Stronę Internetową, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Korzystanie z Strony internetowej po wprowadzeniu zmian do niniejszej Polityki prywatności oznacza ich akceptację.

14. KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących treści zamieszczanych na Stronie internetowej lub też uwag natury technicznej co do samego funkcjonowania Strony internetowej, prosimy o kontakt: kontakt@tbm.info.pl .

15. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na Stronie internetowej. Zachęcamy do bieżącego zapoznawania się z treścią niniejszej Polityki prywatności w celu pozyskania aktualnych informacji na temat tego, w jaki sposób zabezpieczamy przetwarzane przez nas dane osobowe.

Współpracujemy z
Rewe
Żabka
Auchan
Carrefour
Edeka
Eurocash
Kaufland
Leclerc
Lidl
Makro
Polo market
Rossmann
Selgros
Specjał
Stokrotka