Projekty UE

TBM Sp. z o.o. realizuje przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa hali produkcyjnej i magazynów wraz z doposażeniem ich w nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji chrupek kukurydzianych i prażynek.”.

Zakres projektu obejmuje realizację następujących etapów i zadań:

I Etap przedsięwzięcia:

 • Zadanie 1 Rozbudowa i przebudowa zakładu o część magazynową i magazynowo-produkcyjną,
 • Zadanie 2 Koszty zakupu i montażu regałów magazynowych systemowych,
 • Zadanie 3 System Sygnalizacji Pożaru,
 • Zadanie 4 Przygotowanie Biznes Planu,
 • Zadanie 5 Opracowanie projektów wykonawczych (magazyn wyrobu gotowego i magazyn surowca oraz część produkcyjna).

II Etap przedsięwzięcia:

 • Zadanie 1 Koszty zakupu środków transportu (zakup wózka systemowego wysokiego unoszenia),
 • Zadanie 2 Koszty zakupu WNiP (wdrożenie systemu IT WMS),
 • Zadanie 3 Koszty zakupu maszyn i urządzeń (ekstruder do produkcji chrupek w kształcie pałeczek kukurydzianych, linia do pakowania chrupek kukurydzianych w kształcie pałeczek, w opakowania jednostkowe, detektor metali do linii pakującej – 2 szt., linia smażalnicza do wysmażania prażynek w oleju, maszyna pakująca do pakowania prażynek w opakowania jednostkowe),
 • Zadanie 4 Koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Projekt wpisuje się w cel inwestycji KPO – Wdrożenie zrównoważonych wzorców produkcji, w tym poprzez inwestycje środowiskowe. Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie konkurencyjności oraz wzrost możliwości produkcyjnych.

Całkowita wartość netto przedsięwzięcia 14 985 626,23 PLN
Dofinansowanie z UE: 7 492 813,11 PLN

 


 

Firma TBM Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą:

„Poprawa bezpieczeństwa pracy pracowników na stanowiskach operator linii produkcyjnej, pracownik produkcji – pakowacz oraz magazynier.”

Wartość projektu brutto wynosi 417 479,06 PLN

Wartość dofinansowania wynosi 288 407,12 PLN

Okres realizacji 19.05 – 19.09.2023 r.

 


 

TBM Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych.” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej.

Cele szczegółowe to:

 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach,
 • rozwój sieci kontaktów,
 • poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów i zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 1. Udział w zagranicznych wydarzeniach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy.
 2. Udział w misjach zagranicznych.
 3. Przygotowanie obcojęzycznych materiałów promocyjnych

Planowane efekty projektu:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
 • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych,
 • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji projektu od 01/01/2021 do 30/06/2022

Wartość projektu ogółem: 277 120,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 277 120,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 166 272.00 PLN

TBM Sp. z o.o. implements a project entitled „Promotion of product brands of TBM Sp. z o.o. and Brands of the Polish Economy on foreign markets „co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under sub-measure 3.3.3” Support for SMEs in the promotion of product brands – Go to Brand „of the Intelligent Development Operational Program 2014-2020.

The aim of the project is to increase the competitiveness of TBM Sp. z o. o. through internationalization of economic activity.

The specific goals are:

 • development of export activity on selected target markets,
 • development of a network of contacts,
 • building the company’s recognition on the international market and expansion of the base of foreign contractors.

The goals will be achieved through the implementation of the following activities:

 1. Participation in foreign fairs and exhibitions as an exhibitor.
 2. Participation in foreign missions.
 3. Preparation of foreign-language promotional materials.

Planned effects of the project:

 • increase in revenues from the sale of products for export,
 • signing new foreign contracts,
 • increase in the company’s recognition on foreign markets.

Project implementation period from 01/01/2021 to 30/06/2022

Total project value: 277 120,00 PLN

Value of eligible expenses: 277 120,00 PLN

Co-financing of the project from the European Union: 166 272.00 PLN

 


 

Firma TBM Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą:

„Wprowadzenie na rynek przez TBM Sp. z o.o. gamy produktów spożywczych charakteryzujących się właściwościami funkcjonalnymi”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Podziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych, które pozwolą na wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowej gamy produktów spożywczych charakteryzujących się właściwościami funkcjonalnym. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa innowacji produktowej (1 szt.) oraz procesowej (1 szt.) możliwych do osiągnięcia, dzięki zakupowi środków trwałych tj. maszyn i urządzeń .

W wyniku wprowadzenia na rynek nowego produktu, firma TBM Sp. z o.o. będzie mogła poszerzyć swoją ofertę produktową o rozwiązanie innowacyjne w skali Europy, co umożliwi jej umocnienie pozycji w branży spożywczej zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Okres realizacji projektu od 01.01.2019 do 30.06.2020.

Wartość projektu ogółem: 6 737 817,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 477 900,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 2 465 055,00 PLN


 

TBM Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o. o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:

 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
 • promocja marki produktowej TBM.

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 • Udział w zagranicznych wydarzeniach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy.
 • Udział w misjach zagranicznych.
 • Przygotowanie obcojęzycznej strony internetowej.
 • Przygotowanie obcojęzycznych materiałów promocyjnych.

Planowane efekty projektu:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
 • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych,
 • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji projektu od 01.05.2019 do 31.12.2020

Wartość projektu ogółem: 117 200,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 117 200,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 70 320,00 PLN

 


 

 

Współpracujemy z
Rewe
Żabka
Auchan
Carrefour
Edeka
Eurocash
Kaufland
Leclerc
Lidl
Makro
Polo market
Rossmann
Selgros
Specjał
Stokrotka